ભારતની ટોપ-10 સેલ્ફ મેઇડ વૂમન આંત્રપ્રિન્યોર


2023/12/30 20:28:22 IST

Ghazal Alagh

  કંપની- Mamaearth વેલ્યુએશન- 10000 કરોડ રૂપિયા

Credit: BCCL

Saumya Singh Rathore

  કંપની- WinZO વેલ્યુએશન- 3000 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Rajoshi Ghosh

  કંપની- Hasura વેલ્યુએશન- 8500 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Garima Sawhney

  કંપની- Pristyn Care વેલ્યુએશન- 11600 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Kanika Gupta

  કંપની- Square Yards વેલ્યુએશન- 2700 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Vineeta Singh

  કંપની- Sugar Cosmetics વેલ્યુએશન- 4100 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Ruchi Kalra

  કંપની- OfBusiness વેલ્યુએશન- 42000 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Mabel Chacko

  કંપની: Open વેલ્યુએશન- 26000 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Ruchi Deepak

  કંપની: ACKO વેલ્યુએશન: 9100 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

Amrita Sirohia

  કંપની: IndMoney વેલ્યુએશન: 5300 કરોડ રૂપિયા

Credit: Google

View More Web Stories