શિયાળામાં આ રીતે રાખો તમારી ચામડીનું ધ્યાન


2023/12/04 10:00:06 IST

સમસ્યા શરુ

  શિયાળો શરુ થતાં જ ચામડી પર અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ શરું થઈ જતી હોય છે.

Credit: Google

આ ટ્રાય કરો

  તમારી ચામડી માટે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો. એનાથી કેટલીક સમસ્યાઓ દૂર થશે.

Credit: Google

ઘરેલુ ઉપાય

  તમારી ચામડીને સુરક્ષિત રાખવા તમે કેટલાંક ઘરેલુ ઉપાય પણ કરી શકો છો.

Credit: Google

આ પણ જરુરી

  તમારી ચામડી માટે ગ્લિસરીન, માઈલ્ડ સ્લિંઝર, મોસ્ચ્યુરાઈઝ્ડ ક્રીમનો ઉપયોગ કરો.

Credit: Google

બદામનું તેલ

  જો તમારા હોઠ સૂકાઈ જતા હોય તો તમે બદામનું તેલ પણ વાપરી શકો છો.

Credit: Google

સૂકાયેલી ચામડી

  સૂકાયેલી ચામડી માટે તમે મોસ્ચ્યુરાઈઝ્ડ ક્રીમ પણ વાપરી શકો છો.

Credit: Google

View More Web Stories